Is uw organisatie klaar voor
het werken met de meldcode?

Sinds 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht.
De meldcode omvat een stappenplan dat  als doel heeft huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling
en ouderenmishandeling, te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium te stoppen.  Het stappenplan
helpt beroepskrachten om goed te reageren en zorgvuldig te handelen als er zorgen zijn om een kind,
volwassene of oudere.

De wet verlangt van u dat u de meldcode op de agenda zet en kennis en gebruik ervan in uw organisatie
bevordert. Bijvoorbeeld door een aandachtsfunctionaris te benoemen om de meldcode in te voeren en
te borgen en uw medewerkers te coachen en begeleiden.  Uw beroepskrachten dient u  ook voldoende te
trainen in het kunnen signaleren, handelen en communiceren.

Harten3 is een trainingsbureau dat deel uitmaakt van een samenwerkingsverband van drie gecertificeerde trainers. Harten3 biedt deskundigheidsbevordering aan organisaties die met kinderen, volwassenen en ouderen werken, rondom de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij trainen beroepskrachten in het (vroeg)signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en trainen aandachtsfunctionarissen om beroepskrachten daarbij te ondersteunen en begeleiden. Daarnaast ondersteunen wij organisaties bij het succesvol invoeren van de meldcode door:

1. Voorlichtingsbijeenkomsten
2. Maatwerk voor de implementatie en borging van de meldcode
3. Training van aandachtsfunctionarissen en beroepskrachten
In ons aanbod leest u meer over onze trainingen en ons maatwerk.