De 5 stappen van de meldcode

Stap 1 Breng signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in
kaart en leg deze vast.
Wat is er gezien en/of gehoord? De registratie van signalen dient zo objectief mogelijk
te gebeuren, zonder er in dit stadium  een oor­deel aan te koppelen.

Stap 2 Overleg met een collega en vraag eventueel advies bij Veilig Thuis.
Uw collega kijkt ook zo objectief mogelijk naar eventuele signalen. Het kan zijn dat zij uw zorgen deelt of dat deze te maken hebben met uw eigen normen en waarden. Veilig Thuis helpt u hierbij en geeft u adviezen hoe u verder kunt handelen naar verzorger(s) en kind(eren) toe.

Stap 3 Bespreek de signalen met de betrokkene(n).
In deze stap vindt er een gesprek plaats met de betrokkene(n). Openheid over de signalen en de zorgen die er daarom zijn, zou een belangrij­ke grondhouding moeten zijn voor iedere beroepskracht. De meldcode van de organisatie geeft aan wie in uw organisatie de zorgen met ouders bespreekt.

Stap 4 Maak de balans op: taxeer de risico’s van geweld en probeer aard en ernst ervan in te schatten.
Maak hierbij eventueel gebruik van een op uw beroepsgroep afgestemd risicotaxatie instrument. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.

stap 5 Kom tot een besluit.
Al het voorgaande leidt tot besluitvorming. Hebt u zelf de mogelijkheid om voldoende hulp te organiseren
om het geweld te stoppen? Kunt u de betrokkenen de zorg bieden die zij nodig heb­ben? Of doet u een
melding, zo­dat onderzoek kan worden ge­daan en zo nodig een brede aanpak in gang kan worden ge­zet?