Landelijke training Aandachtsfunctionaris
huiselijk geweld en kindermishandeling

De training Aandachtsfunctionaris (LVAK gecertificeerd) is speciaal voor medewerkers
die voor de taak van deskundige (aandachtsfunctionarissen) door de organisatie zijn aangewezen.

In kleine organisaties is er vaak één aandachtsfunctionaris die verantwoordelijk is voor het beleid en de invoering van de meldcode én de begeleiding van de beroepskrachten. Dit betekent dat de aandachtsfunctionaris zorgt voor een effectieve invoering van de meldcode. Daarnaast begeleidt hij/zij de beroepskrachten bij het signaleringsproces, verwijzing en zorg rondom het kind, het gezin en/of de oudere bij een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling of ontspoorde zorg. Ook is zij/hij vraagbaak voor de beroepskrachten.

In grotere organisaties zijn de taken vaak verdeeld  in beleidstaken en uitvoeringtaken. De indirecte aandachtsfunctionaris richt zich op het beleid en de invoering . De directe aandachtsfunctionaris(sen) zijn verantwoordelijk voor het begeleiden en ondersteunen van de beroepskrachten (veelal de  intern begeleider(s) op scholen, locatiemanager(s) in de kinderopvang, teamleider(s) in zorg en welzijn).


Inhoud van de training

De training beslaat in totaal vijf dagdelen, verdeeld over tweeënhalve dag. Tijdens de gehele training krijgt u de onderdelen van de training op twee niveaus aangeboden:

 • voor u zelf
 • voor het begeleiden en coachen van de collega’s en de directie/bestuur

In de training worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Theorie rond kindermishandeling en huiselijk geweld;
 • Kennis en werkwijze over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris, de directie en de uitvoerende collega’s;
 • Informatie delen binnen wettelijke en juridische kaders;
 • Maken van een implementatieplan voor de organisatie;
 • Kennis van Veilig Thuis;
 • Het begeleiden van de collega’s in het signaleren van kindermishandeling;
 • Het begeleiden van collega’s bij nemen van stappen uit de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Inzicht in het handelen als aandachtsfunctionaris;
 • Het coachen van collega’s;
 • Communicatie als aandachtsfunctionaris met ouders/verzorgers, collega’s en externe partners;
 • Het wegen van veiligheid en risico’s;
 • Het samenwerken met ketenpartners.

Resultaat
Na het volgen van de training zijn de volgende competenties vergroot.

Signaleren en inschatten van ernst

 • U heeft kennis over de verschillende aspecten van kindermishandeling en huiselijk geweld;
 • U bent in staat collega’s te begeleiden bij het in kaart brengen van de signalen en deze concreet te beschrijven;
 • U heeft inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen;
 • U weet hoe u tot een ernsttaxatie komt;
 • U weet hoe u een ernsttaxatie omzet in een professioneel advies;
 • U kunt uw medewerkers coachen in het inschatten van ernst en het omzetten van deze ernsttaxatie in een professioneel advies;
 • U kunt uw collega’s coachen bij eventuele dilemma’s, loyaliteitsproblemen en/of handelingsverlegenheid.

Handelen en samenwerken

 • U kent het doel en de stappen van de meldcode en bent in staat om de meldcode te volgen indien er vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling;
 • U heeft kennis over de verantwoordelijkheden, taken en grenzen van de aandachtsfunctionaris, de directie en de inhoudelijk medewerkers en kunt hen hierin coachen;
 • U bent in staat om binnen de geldende wettelijke en juridische kaders informatie te delen met anderen;
 • U bent in staat om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor uw organisatie te ontwikkelen en deze te implementeren;
 • U kent de werkwijze van VeiligThuis en u heeft kennis over de vervolgroutes. U kunt samenwerken met hen en hierin uw collega’s coachen;
 • U heeft inzicht in de mogelijkheden en grenzen van het bieden van steun aan ouder en kind en u kunt uw collega’s hierin coachen.

Communiceren

 • U kunt uw signalen en zorgen bespreken met de ouder en/of jongere, collega’s en externe partners;
 • U kunt een professioneel advies geven aan de ouder en/of jongere.
 • U kunt uw medewerkers coachen in het contact met de ouder en/of jongere, collega’s en externe partners.

Doelgroep:
Deze training wordt verzorgd voor aandachtsfunctionarissen en medewerkers die deze taak uit gaan voeren en verantwoordelijk zijn voor het zorg- kwaliteits- en/of veiligheidsbeleid binnen de organisatie.

 • Kinderopvang: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus;
 • Onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voorgezet (speciaal) onderwijs, clusteronderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, zorgadviesteams;
 • Gezondheidszorg:  jeugdgezondheidszorg, ziekenhuis, (kinder)arts, fysiotherapie, ergonomie, diëtist, chiropractie, tandarts, mondhygienist, doktersassistent, kraamzorg en verloskundige;
 • Maatschappelijke ondersteuning: GGZ, zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, welzijnswerk, Steunpunt Huiselijk geweld;
 • Jeugdzorg: jeugd-GGZ, (ortho)pedagoog, therapeut, ambulante jeugdhulpverlening, (semi)residentiële jeugdhulpverlening, pleegzorg, jeugdbescherming, centra voor jeugd en gezin, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming;
 • Rechtsorde: rechter, officier van justitie, advocaat, politie, leerplicht;
 • Overig: woningcorporaties, sport en beweging, scouting, zwemverenigingen, vrijwilligers.

Aan aandachtsfunctionarissen die werken voor een doelgroep met korte contacten, zoals ambulancedienst, SEH en huisartsenpost wordt een aparte training aangeboden. Neemt u hierover vrijblijvend contact met ons op.

Maatwerk
De training wordt zowel in-company als open aangeboden. In-company trainingen worden op maat samengesteld op basis van uw leervragen of de te behalen doelen van uw organisatie.

Kwaliteit
De training is ontwikkeld door de vereniging Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK).
Na het volgen van de training krijgt u een officieel certificaat van de LVAK.
De training is opgenomen in de DANS, Databank Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en Bureau Kwaliteitszorg Kinderopvang.

De door de LVAK-ontwikkelde Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling/Huiselijk geweld wordt uitgevoerd door speciaal voor deze training opgeleide trainers van de LVAK.
De training wordt uitgevoerd voor maximaal 13 deelnemers per training. Zo krijgen alle deelnemers voldoende gelegenheid tot leren.

Lidmaatschap Vakgroep Aandachtsfunctionarissen
Als gecertificeerd aandachtsfunctionaris kunt u zich aansluiten bij de LVAK. Het lidmaatschap biedt u ondersteuning bij het bewaken van de continuïteit en deskundigheidsbevordering op het gebied van de aanpak kindermishandeling, ouderenmishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. Er worden verschillende faciliteiten geboden zoals bijscholingsdagen, nieuwsbrief, toegang tot een digitale bibliotheek, digitale helpdesk.
Als lid van de LVAK wordt u ingeschreven bij een onafhankelijk registratiebureau dat toetst op kwaliteit: Registerplein. Het registerplein maakt deel uit van de toetsingscommissie voor het Keurmerk Meldcode.

Meer informatie over de training kunt u vinden op de website van de LVAK: www.lvak.nl.

Voor trainingsdata en inschrijvingen: https://lvak.nl/trainingen/

Harten3 organiseert in het najaar 2019 deze LVAK training aandachtsfunctionaris met een bijdrage van de Gemeente Rotterdam. Data van deze training: 29 oktober, 5 en 26 november 2019.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Gerda Roos, tel. 06 24231020.